เลือกภาษา /
แนะนำการเข้าสู่ระบบ
 

ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

  • Username คือ รหัสบุคลากรของท่าน (Ex. 9999) และรหัสปีที่เริ่มทำงาน (Ex. 55)
  • Password คือ วัน-เดือน-ปีเกิด (พ.ศ.) ของท่าน ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2520 Password คือ 01012520

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศออนไลน์ กรุณาติดต่อ webmaster