Choose language /
หลักการและเหตุผล
 
              ในปัจุจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนให้มีการบริการเครือข่าย Internet ทำให้เกิดความพร้อมในการมีชีวิตอยู่ ในสังคมข่าวสาร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร และนักศึกษาเกิดความรู้สึกต้องการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และเกิดความสนใจในการค้นคว้า   ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีของสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามการได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารของสถาบัน ข้อมูลส่วนตัว หรือแม้แต่การเชื่อมโยงสารสนเทศ ที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงาน จะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทั้งเวลา และงบประมาณในการจัดการ แต่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการจัดการในด้านสารสนเทศภายใน ให้สามารถบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
              การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้มีการจัดการสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่หลากหลายในอดีต ให้อยู่ในรูปแบบที่มีการจัดการแบบเครือข่าย จนสามารถทำให้ระบบสารสนเทศภายในเป็นระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การบริการให้คำปรึกษาทั่วไป และบริการชุมชนทำให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นแหล่งวิชาการที่น่าสนใจ และมีศักยภาพในการค้นคว้าต่อไป