Choose language /
วัตถุประสงค์
 
              เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน และนำเสนอเป็นสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์
              เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้บุคคลากรทุกระดับ และนักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการจัดการสารสนเทศ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการรับข่าวสารและกระตุ้นการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง
              เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสารสนเทศภายใน