วิทยาลัยนานาชาติจัดกิจกรรม Senior Quest Camp เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้วยตึงเฒ่า ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาจากต่างสาขาวิชาด้วย

The International College (IC) held a Senior Quest Camp at Huay Teung Thao on Saturday, 4 February. 2012. The camp was attended exclusively by fourth-year students who are soon to graduate. The purpose of the Senior Quest Camp is to cultivate relationships between students of different disciplines, as well as instructors in the various IC programs.