นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 1 ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน "รถไฟ เรือบิน โรงแรม ท่องเที่ยว...สร้างสรรค์อย่างไรให้ยั่งยืน" ทีม HTM & IHM PYU ประกอบด้วย นายณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ นายพุทธิชัย ป้องโรคานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวจริยา ทองสุทธิรินรดี นักศึกษา สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM วิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ 167 ทีม จาก 60 กว่าสถาบันการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 1,400 คน