นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "MICE 4 YOUTH" ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม นำเสนอต่อผู้บริหาร สสปน. และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเขียนแผนธุรกิจการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (INCENTIVE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาทีมงานและการจัดงานเลี้ยงรูปแบบ THEME PARTY ภายใต้ชื่อ "LANNA FUSION" วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อาคารสยามทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ