นางสาวพรรพิฌาย์ วสุนธราภิวัฒก์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศการแข่งขัน Bartender 2009 ประเภทบุคคลทั่วไป (มืออาชีพ) ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2009 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมดีทูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมระติลานนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552