นักศึกษาสาชาวิชาการจัดการ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชีการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท