สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม MG รวมใจเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19-20 ธันวาคม 2553 ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตสาธารณะโดยการร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนร่วมกัน กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการของสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการจากธุรกิจจริง และกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องทุกชั้นปี และสร้างทัศนคติอันดีของนักศึกษาทให้มีต่อสาขาวิชาและคณะ ในอันที่จักเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย