ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2 “แก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเทคนิค” จัดโดยสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2554 โดยทีมนักศึกษาประกอบด้วยนายพันธกร วุฒิ และนายพชร รุ่งเรือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม