นศ. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วย นางสาวนพรัตน์  ปินไชย นางสาว ปวีณา  ตุ่นแก้ว นางสาวกนกวรรณ  ธรรมชัย และนางสาวทิพยวรรณ  กองแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากการประกวดแผนการตลาดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่4